Fauna a flóra

 
 

Rastlinstvo: bohaté geologické podložie, členitý reliéf, veľké rozpätie nadmorských výšok podmienili vývoj typických zonálnych a azonálnych rastlinných spoločenstiev, ktoré ďalej podmienili vývoj charakteristických fytocenóz. Prevládajúcou vegetačnou formáciou sú lesné spoločenstvá, ktoré majú vo väčšine zachovalú prirodzenú štruktúru a 27 % z nich tvoria prírodné spoločenstvá len nepatrne zasiahnuté priamou ľudskou činnosťou. Na území národného parku a jeho ochranného pásma bolo doteraz zistených viac ako 1100 druhov vyšších rastlín, z ktorých je 22 druhov západokarpatských endemitov, 14 karpatských endemitov, 15 karpatských subendemitov, 1 panónsky subendemit a 4 vlastné endemity Malej Fatry - alchemilka Sojákova, alchemilka panenská, očianka stopkatá a jarabina Margittaiho. Zistených je 169 druhov rastlín zaradených do Červeného zoznamu ohrozených druhov rastlín, z ktorých je 67 kriticky ohrozených a veľmi zraniteľných druhov. Na vápencových skalných stenách môžeme obdivovať chránené druhy ako poniklec slovenský, klinček včasný, astra alpínska, horec Clusiov. Charakteristickými druhmi nad hornou hranicou lesa sú vŕba sieťkovaná, dryádka osemlupienková, prilbica tuhá moravská, mliečivec alpínsky, stračonôžka tatranská a iné druhy. Na prechodných rašeliniskách, slatiniskách, vlhkých a podmáčaných lúkách nájdeme bohato zastúpené ohrozené rastlinné spoločentvá zastúpené druhmi ako napr.: rosička okrúhlolistá, rosička anglická, vstavačovec Fuchsov, vstavačovec májový, bradáčik vajcovitý, mečík strechovitý, všivec močiarny, páperníky a atď. Návštevníci sa môžu pokochať aj krásou a pestrosťou kvetnatých lúk v podhorskom pásme.


Živočíšstvo: v náväznosti na rozmanitosť biotopov sú pestré i živočíšne spoločenstvá. Z bezstavovcov môžeme spomenúť najmä ľahko identifikovateľné druhy: jasoňa červenookého, spriadača čremchového a na staré bučiny viazaného fúzača alpského. V Šútovskej doline je možné pozorovať i typických zástupcov horskej fauny, a to zástupcov veľkých šeliem medveďa hnedého, rysa ostrovida, vlka dravého a tiež zriedka sa vyskytujúcu mačku divú. Z plazov vretenicu severnú, užovku hladkú a užovku obojkovú, z vtákov ľabtušku vrchovskú. Vnímavejším návštevníkom možno neunikne z pernatých dravcov pozorovanie orla skalného, jastraba lesného, včelára lesného, sokola sťahovavého či sokola lastovičiara. Z glaciálnych reliktov (druhy prežívajúce z minulých ľadových období) sa vyskytujú kuvik kapcavý, ďubník trojprstý, myšovka vrchovská, piskor vrchovský. Pôvodné karpatské porasty obýva  tetrov hlucháň, jariabok hôrny, ďateľ bielochrbtý, žlna sivá, ďateľ čierny, muchárik bielokrký, muchárik červenohrdlý  a muchár sivý. Hniezdi tu i sova dlhochvostá a naša najmenšia sova kuvik vrabčí. Nad hornou hranicou lesa možno pozorovať aj vzácne druhy ako skaliara pestrého či  tetrova hoľniaka. Za potravou do Šútovského potoka zalieta z blízkeho hniezdiska bocian čierny.

Svoje zážitky z turistických chodníkov

v Národnom parku si odnášajte iba

vo svojich spomienkach, pamäti

fotoaparátov či videokamier!
Spolupracovali:

Tomáš Hulík, Miloš Majda, Miloš Majda ml., Andrej Zahradník, Daniel Podbrežný,

Zuzana Pánisová, Peter Cáder, Anna Dobošová

foto: Tomáš Hulík, Anna Dobošová, Anna Lovritšová, Miloš Majda, Norbert Sommer