Horské vodné toky

 
 

Drevinová vegetácia okolo Šútovského potoka je tvorená pionierskymi porastami s  5 až 10 metrov vysokým krovinovým poschodím, v ktorom dominujú jelše sivé (Alnus incana). Ojedinele sú primiešané aj iné dreviny, ako sú jedľa biela (Abies alba), zemolez čierny (Lonicera nigra), buk lesný (Fagus sylvatica) a ďaľšie druhy. V pestrom bylinnom poschodí sú okrem typických vlhkomilných druhov prítomné aj druhy náhodne splavené vodou z okolitých lesných a prameniskových spoločenstiev. Porasty lemujú v úzkych pásoch horské bystriny s rýchlo prúdiacou vodou, v úzkych dolinách na štrkových a kamenitých pôdach. Základným faktorom prirodzenej obnovy biotopu je narúšanie brehov jarnými prívalmi vody a počas prietrží mračien. Biotop sa viaže na horský stupeň úzkych dolín so silnou eróznou činnosťou horských bystrín.

Brehové porasty tvorí jelša sivá (Alnus incana), vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba purpurová (Salix purpurea), vŕba sivá (Salix elaeagnos), ďalej je to zemolez čierny (Lonicera nigra). V podraste prevládajú vysokobylinné druhy: bodliak lopúchovitý (Carduus personata), deväťsil lekársky (Petasites hybridus), krkoška chlpatá (Chaerophyllum hirsutum), kýchavica biela (Veratrum album), lipnica pospolitá (Poa trivialis), pakost močiarny (Geranium palustre), pichliač potočný (Cirsium rivulare), pichliač zelinový (Cirsium oleraceum), prilbica tuhá (Aconitum firmum), prvosienka vyššia (Primula elatior), stračonôžka vysoká (Delphinium elatum), škarda močiarna (Crepis paludosa), štiav alpínsky (Acetosa arifolia), túžobník brestový (Filipendula ulmaria), vŕbovka chlpatá (Epilobium hirsutum) a záružlie močiarne horské (Caltha palustris subsp. laeta).

Živočíchy: Zo zástupcov semiaqatických druhov sezónne viazaných na vodné prostredie sa vyskytujú v súčasnosti už z celkovo ohrozenej triedy obojživelníkov napríklad mlok karpatský (Triturus montandoni) a mlok vrchovský (Triturus alpestris). Z bezstavovcov tvrdoň deväťsilový (Liparis glabrirostris). Z rýb hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario). V blízkosti potoka žijú trasochvost horský (Motacilla cinerea), vodnár obyčajný (Cinclus cinclus) oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes) salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), rybárik riečny (Alcedo athis), vydra riečna (Lutra lutra) a iné druhy.
Nerušte zvieratá krikom a odpadky si

odneste so sebou. V Chočských vrchoch

uhynul 260 kg medveď po tom

čo zožral kus igelitového vreca.
Spolupracovali:

Tomáš Hulík, Miloš Majda, Miloš Majda ml., Andrej Zahradník, Daniel Podbrežný,

Zuzana Pánisová, Peter Cáder, Anna Dobošová

foto: Tomáš Hulík, Ján Kautman, Anna Dobošová, Anna Lovritšová