Národný park Malá Fatra

 
 

Kontakt:

Správa NP Malá Fatra

Hrnčiarska 197, 013 03 Varín

tel: 041/569 23 11

e-mail: ssnpmf@sopsr.sk


Informačné stredisko ochrany prírody Štefanová:

e-mail: skopvarin@sopsr.sk,

tel. 041/569 53 38


Pohorie Malá Fatra svojou krásnou, zachovalou a pestrou prírodou patrí  k najcennejším územiam na Slovensku. Rieka Váh ho pri Domašínskom meandri rozdeľuje na Krivánsku a Lúčanskú Fatru (podľa najvyššieho vrchu v tejto časti). Od  roku 1967 bolo toto územie chránené ako Chránená krajinná oblasť Malá Fatra a v roku 1988 bola Krivánska časť Malej Fatry vyhlásená za národný park. Výmera vlastného územia Národného parku (NP) Malá Fatra je 22 630 ha, ochranné pásmo má rozlohu 23 262 ha. Je najzápadnejšie položeným jadrovým pohorím v rámci karpatskej sústavy s veľkou pestrosťou reliéfu a 1 400 metrovým rozdielom nadmorskej výšky na relatívne malej ploche. Zasahuje do okresov Žilina, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín.

Pre zachovanie najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov bolo územie národného parku zaradené do sústavy chránených území NATURA 2000 ako územie európskeho významu a chránené vtáčie územie Malá Fatra, v rámci ktorej sa tu chráni 26 typov biotopov, 6 druhov rastlín a 29 druhov živočíchov európskeho významu.


V územnej pôsobnosti Správy NP MF je 8 navrhovaných území európskeho významu – Malá Fatra, Varínka, Kozol, Kľak, časť rieky Orava, Zázrivské lazy, Močiar a Šujské rašelinisko.

Najzachovalejšie lesné spoločenstvá boli vyhlásené za maloplošné chránené územia s 5. – najvyšším stupňom ochrany - 14 národných prírodných rezervácií (Rozsutec, Chleb, Minčol, Krivé, Šútovská dolina, Starý hrad, Prípor, Šíp,  Šrámková, Tiesňavy,  Veľká Bránica,  Kľačianska Magura, Suchý a Sokolec), 9 prírodných rezervácií (Dubovské lúky, Goľove mláky, Hajasová, Hrabinka, Hrádok, Močiar, Paráč, Pod Rígľom a Veľká Lučivná), 5 prírodných pamiatok (Bôrická mláka, Domašínsky meander, Krasniansky luh, Šútovská epigenéza a Kraľoviansky meander) a 1 chránený areál (Hate).


Na území národného parku a jeho ochranného pásma  bolo doteraz zistených vyše 1100 druhov nižších  a viac ako 1 140 druhov vyšších rastlín, z ktorých je 22 druhov západokarpatských endemitov, 14 karpatských endemitov, 15 karpatských subendemitov, 1 panónsky subendemit a 4 endemity Malej Fatry - alchemilka Sojákova (Alchemilla sojakii), alchemilka panenská (Alchemilla virginea), očianka stopkatá (Euphrasia stipitata) a jarabina Margittaiova (Sorbus margittaiana). 169 druhov rastlín je zaradených do Červeného zoznamu ohrozených druhov, 67 druhov je kriticky ohrozených a veľmi zraniteľných. Najbohatšia flóra je na dolomitoch a vápencoch.


V národnom parku Malá Fatra  zaberajú lesy 70 % rozlohy. Prirodzene tu zasahuje 7 lesných vegetačných stupňov  od dubovo-bukového cez bukovo-jedľovo-smrekový až po pásmo kosodreviny. Pôvodný zmiešaný les bol na tomto území zložený z tzv. karpatskej zmesi, teda buka, smreka a jedle, s prímesou iných drevín, ako je javor horský, hrab, jaseň, breza, borovica a iné.

V súčasnosti prevládajú listnaté dreviny /60 %/ nad ihličnatými /40 %/. Najrozšírenejšou drevinou je buk /55 %/, smrek /30 %/, jedľa /6 %/, kosodrevina /3 %/ a javor horský /2 %/. Menšie zastúpenie majú dub zimný, jaseň, breza, lipa, jelša, borovica, smrekovec a tis.

V členitom teréne na skalných terasách (napr. v Dierach) sa nachádzajú spoločenstvá borovice lesnej (tzv. reliktné boriny) ako zvyšky  v minulosti rozsiahlejších porastov. V Lučivnej sa nachádza vo väčšom množstve tis európsky. V miestach s teplejšou klímou, napr. pri Starom hrade sa zachovali spoločenstvá kyslých dubových bučín. Je to severná hranica ich prirodzeného rozšírenia na Slovensku. Súvislé pásma kosodreviny sa nachádzajú v oblasti Malého i Veľkého Kriváňa a Chlebu.

     

V náväznosti na rozmanitosť biotopov sú pestré i živočíšne spoločenstvá s typickými predstaviteľmi západokarpatských horských a vysokohorských polôh. Na území Malej Fatry žije 54 druhov cicavcov a takmer

3 000 druhov bezstavovcov. Medzi vzácne druhy hmyzu patrí roháč obyčajný, bystruška potočná, bystruška – behúnik Matějkov - žijúca len na tomto území, fúzač alpský a karpatský, motýľ vidlochvost feniklový i človekom najviac ohrozený jasoň červenooký.

Zo 120 druhov vtákov, ktoré tu pravidelne hniezdia, patrí k vzácnym orol skalný, sokol sťahovavý, jastrab lesný, včelár lesný, sokol lastovičiar a iné. V národnom parku a v blízkom okolí hniezdi najväčšia a najmenšia európska sova výr skalný a kuvik vrabčí. Z glaciálnych reliktov (druhy prežívajúce z minulých ľadových  období) tu žije kuvik kapcavý, ďubník trojprstý, myšovka vrchovská, piskor vrchovský a iné. Na skalných stenách môžeme pozorovať vzácneho murárika červenokrídleho. Z druhov viazaných na vodné prostredie sa tu vyskytuje mlok hrebenatý, karpatský a vrchovský. Brehy vodnatejších potokov obývajú vodnáre obyčajné, vzácne rybáriky obyčajné, z drobných cicavcov dva  druhy dulovníc i kriticky ohrozená vydra riečna a iné.

Celkovo žije na území Malej Fatry 188 chránených druhov živočíchov.


K pozoruhodnostiam Malej Fatry z geomorfologického hľadiska patrí Šútovská epigenéza, Tiesňavy, Strečniansky prielom Váhu a v rámci Slovenska unikátna kryštálová jaskyňa s výzdobou tvorenou kalcitovými drúzami. V súčasnosti je už značne poškodená a verejnosti neprístupná. Najznámejšou horou je bralnatý Veľký Rozsutec, ktorý je aj v znaku národného parku. Najvyšším vrchom územia  je Veľký Kriváň (1 709 m n. m.), najnižšie položené miesto (350 m n. m.) je Domašínsky meander pri Strečne. Územie je pomerne bohaté na vodné pramene, vyvieračky a vodopády. Pre turistov je atraktívny najmä Šútovský vodopád (38 m), najväčší v Malej Fatre.

Najdôležitejším poslaním národného parku je ochrana, ale aj záchrana miznúcich rastlín i živočíchov.


Kontakt

Štátna ochrana prírody SR - Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín,

tel. 041/507 14 11, e-mail: ssnpmf@sopsr.sk, www.sopsr.sk/malafatra

Informačné stredisko ochrany prírody Štefanová: e-mail: skopvarin@sopsr.sk, tel. 041/569 53 38