Natura 2000

 
 

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre Európsku úniu ako celok.


Základom pre vytvorenie sústavy NATURA 2000 sú dve právne normy EÚ:

Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov - Birds Directive. 

Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín - Habitats Directive.


Tieto dve normy boli implementované do zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy chránených území: chránené vtáčie územia s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany európsky významných biotopov, európsky významných rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov. 


Čo vlastne sústava NATURA 2000 na Slovensku chráni?


Prostredníctvom sústavy sa chráni 64 typov biotopov, 99 druhov živočíchov, 51 druhov rastlín a 141 druhov vtákov, pre ktoré sú navrhnuté územia sústavy NATURA 2000.  Zo 141 druhov vtákov je 73 uvedených v prílohe I smernice o vtákoch a 68 patrí medzi sťahovavé druhy, na ktorých ochranu sa tiež vyhlasujú chránené územia. 

Nachádzate sa v Chránenom vtáčom území Malá Fatra a v Území európskeho významu Malá Fatra.


V Území európskeho významu SKUEV0252 Malá Fatra chránime 26 biotopov európskeho významu, 6 rastlinných a 28 živočíšnych druhov európskeho významu.


Navrhované SKCHVÚ 013 Chránené vtáčie územia Malá Fatra bolo ustanovené právnym predpisom uznesením vlády SR č. 636 z 9. júla 2003 k národnému zoznamu navrhovaných vtáčích území. Ide o štvrté najväčšie CHVÚ na Slovensku s celkovou výmerou 66 228,06 ha. CHVÚ Malá Fatra je vymedzené na ploche šiestich okresov (Žilina, Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok, Martin a Prievidza). Zaberá celú Krivánsku aj Lúčanskú časť pohoria Malá Fatra a časť Kysuckých vrchov.


Chráňme si národné parky ako

posledné útočiská pred civilizáciou.


Spolupracovali:

Tomáš Hulík, Miloš Majda, Miloš Majda ml., Andrej Zahradník, Daniel Podbrežný,

Mirjana Kuncová, Peter Cáder, Anna Dobošová

foto: Tomáš Hulík, Miloš Majda, Jozef Chavko