Úvod

 
 

Národný park Malá Fatra patrí medzi vysoké pohoria Slovenska s veľmi bohatou a zachovalou západokarpatskou prírodou. Pestré geologické zloženie, členitosť terénu podmieňujú existenciu bohatstva rastlinnej a živočíšnej ríše. Patrí k najcennejším krajinným celkom Slovenska.  Územie sa nachádza v severozápadnej časti západných Karpát. Tento národný park má v systéme chránených území Slovenska, ale i Karpát, výnimočné postavenie. Je najzápadnejšie položeným národným parkom v rámci celého karpatského oblúka. Vyznačuje sa mimoriadnou pestrosťou reliéfu, geologických a klimatických pomerov. V národnom parku, teda aj v Šútovskej doline sa zachovali prirodzené ekosystémy s veľkou rozmanitosťou rastlinných a živočíšnych spoločenstiev typických pre západné  Karpaty. V špecifických prírodných podmienkach sa vyvinuli endemity  (druhy organizmov, ktoré sa nikde inde nevyskytujú). Tiež tu prežívajú reliktné druhy, ktoré v súčasnosti majú obmedzený ostrovčekovitý výskyt, avšak v minulých vývojových obdobiach Zeme boli rozšírené na rozsiahlych územiach. Je to posledná západne položená bašta s pôvodnými a relatívne dobre zachovalými ekosystémami v ktorých sa ešte udržujú základné ekologické a evolučné procesy. Pre stredoeurópsku a západoeurópsku industrializovanú krajinu má tento biokoridor  mimoriadny význam ako ekostabilizačný prvok nadnárodného významu. Odtiaľto je možné prenikanie západokarpatských druhov do susedných území, predovšetkým západne položených od územia Slovenska. Od roku 1967 bolo územie chránenou krajinnou oblasťou. Vzhľadom na mimoriadne prírodné hodnoty bolo v roku 1988 vyhlásené Nariadením vlády SSR č. 24/1988 Zb. za Národný park Malá Fatra. Preto Krivánska Malá Fatra patrí medzi najstaršie veľkoplošné chránené územia Slovenska s výmerou 22 630 hektárov.


Základné informácie o náučnom chodníku

Kraj: Žilinský, okresy: Martin a Dolný Kubín

Chránené územie: Národný park Malá Fatra, 3. stupeň ochrany, Národná prírodná rezervácia Šútovská dolina, 5. stupeň ochrany

Východiskový bod: 500 m.n.m., poloha: GPS N - 49˚ 09’ 21,76” 0E - 19˚ 05’ 20,85”

Letná trasa: obec Šútovo časť Rieka, Šútovská dolina, Šútovský vodopád (822 m.n.m.), Mojžišove pramene (1 140 m.n.m.), chata pod Chlebom (1 423 m.n.m.), Snilovské sedlo (1 524 m.n.m.). 

Čas prechodu cca 4,5 hod.

Zimná trasa: obec Šútovo časť Rieka, Šútovská dolina, Šútovský vodopád (822 m.n.m.).

Čas prechodu cca: 1,5 hod.

Dĺžka: letná trasa - 8,81 km, zimná trasa -  3,77 km

Výškové prevýšenie trasy: v lete - 1 024 m, v zime - 322 m

Náročnosť terénu: letná trasa: nenáročná, zimná trasa: 150 m pod Šútovským vodopádom doľava po modrej značke, smer chata pod Chlebom (GPS N - 49˚ 10’ 51,82” 0E - 19˚ 02’ 58,08”)

NÁROČNÁ V ZIME NEUDRŽIAVANÁ!

Počet zastávok: 6 (Úvod, Horské vodé toky, Fauna a Flóra, Natura 2000, Lesy, Neživá príroda)

Zameranie chodníka: prírodovedno náučné so zameraním na ochranu územia


Spolupracovali:

Tomáš Hulík, Miloš Majda, Miloš Majda ml., Andrej Zahradník, Daniel Podbrežný,

Zuzana Pánisová, Peter Cáder,

Anna Dobošová

foto: Tomáš Hulík